Latinský slovník

 

A    B     C     D     E     F     G     H     CH     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     Z

 

Latinský výraz  Slovenský preklad 
   
A  
abavia prababka
abavus prapredok, predok 
abba otec, opát 
abbatia opátstvo 
abnepos pravnuk 
abneptis pravnučka 
abs od, s, z 
ackerer oráč 
ad k, ku, u, na, do 
adoptatio adopcia 
aetás vek 
affinis švagor 
ago činiť, konať 
allodium statok bez lénneho záväzku 
ambo kazateľna; všetci, obaja
amita teta 
amita magna prateta 
anicilla slúžka 
annus rok
anus starena 
aprilis apríl
arx hrad, pevnosť 
ascriptio zapísanie 
atavus dedo, predok 
augustus august
avia babička
avus dedo, predok 
   
B  
babtisatus krst 
beneficiatus vazal
boarius pastier volov, dobytka; voliar
bonum imanie, majetok 
   
C  
capellanus kaplán 
cappella kaplnka, plášť sv. Martina 
casarius domkářr
civis občan, obec 
civitas občiansky, mesto, obec
clerius kňaz, duchovný
codex kniha, spis, zoznam 
cognatio pokrvná príbuznosť
cognomen priezvisko
comitatus komitát, historický samosprávny región
coningium sobáš
coniunx manželka 
coniugalis manželský 
coniux manžel 
consobrina sesternica
consobrinus bratranec 
conubium sobáš
cooperator pomocný kňaz, kaplán 
copulatio zväzok manželský, súlož, spojenie
curia fara, radnica, zhromaždisko
   
D  
de s, z, na, 
dea bohyňa
december december
decessus odchod, smrt 
dediticius poddaný, podrobený
defungor zomrieť, dokončiť
dictus řečený 
divertium rozvod 
do dátum, dať, dávať 
domesticus rodinný, súkromný, vlastný, členovia rodiny 
   
E  
ecclesia cirkev, chrám, kostol 
ego ja, moja bytosť, ja práve 
eodem tamtiež, tamže, ten istý, toho dňa 
erus pán 
esco bude 
et a, i, ale 
ex z, zo, s, so, od, hneď po, čo, pod, zvnútra 
ex pago z obce 
exanimis mŕtvy, bez dychu, bezduchý, bez seba
   
F  
faber kováč
familiant dedičný nájomce panskej pôdy 
famulus sluha, služobník, otrok
februarius február
filia dcéra 
filius syn 
frater patruelis bratranec 
frater uterinus nevlastný brat 
fratris uxor bratova žena 
fundus pozemok, pôda, statok, základ, dno 
   
G  
gazarius domkár
gener zať 
genetrix rodička, matka 
genitor ploditeľ, otec 
gentilis príbuzný
gentilitas príbuzenstvo rodové 
genus rod, pôvod, pokolenie, pohlavie, druh 
   
H  
hebdomas týždeň 
hebamme pôrodná babica
hodie (natus)  dnes (narodený) 
hospital chudobinec 
hereditás dedičstvo 
humatio pohreb, pochovávanie 
   
CH  
christianus kresťanský 
   
I  
ianuarius január
ibidem tamtiež, tamže 
ille onen, ona, ono 
in v, na, medzi, až do, do, pre, k, proti
in extremis krátko pred smrťou 
in ultimis tesne pred smrťou, posledné
incunabula rodisko, pôvod 
infans dieťa, nedospelá osoba
ingenuitas slobodný rod, stav 
insigne znak, odznak, známka 
is ten, tá, to, on, ona, ono 
iudex richtár, sudca 
iulius júl
iunius jún
   
J  
   
K  
   
L  
lectus sobáš, vybraný, výborny
letum smrť, úmrtie
levans hlavný kmotor 
liberi deti
liberi legitimi manželské deti 
licinius meno 
livia manželka 
   
M  
maius máj
marita manželka 
mariti frater manželov brat 
maritus manžel 
martius marec
mas muž 
masculius mužský 
matrimonium manželstvo
missa omša, bohoslužba 
mola mlyn, mlynský kameň, múka 
molitor mlynářr
mulier vydatá žena 
   
N  
nascor narodiť sa, stvorený, rast 
nata dcéra, týkajúce sa narodenia
natio narodenie, národ, národnosť, rod, pôrod 
natu rodom, vekom 
natura narodenie, rod 
naturalis rodný (napr. otec), prirodzený
natus syn, dieťa
nepos vnuk 
neptis vnučka 
nomino menovať, nazývať 
novembris november
noverca macocha 
nubo snúbenka, pani, vydať sa, zasnúbiť sa
nuptiae svadba, sobáš
nurus nevesta, mladá žena 
nympha dievča, nevesta, mladá žena 
   
O  
ob pred, za, pre, kvôli
obiit zomrel 
obstetrix pôrodná baba 
october október
operarius robotník, nádenník 
orbus sirota, osirelý, bezdetný, ovdovelý, olúpený
orphanus sirota
   
P  
pagina strana, kniha 
pago obec 
pannifex súkeník 
papa otec, duchovný otec, biskup, pápež 
paranympha družička 
parentes rodičia, otec
parochialis farný kostol 
parturio chystať sa porodiť 
pater otec, hlava rodiny, pán, hospodár
paternus otcovský, domáci, rodný, po otcovi 
patrini rodičia, matka 
patruus strýcko
patruus magnus prastrýko
partus pôrod, zrod, dieťa
paulo málo, nedávno, hneď na to 
per skrze, cez, úplne, po, pri, v, za 
pistor pekár
plebes farnosť
posthumus pohrobok 
privigna nevlastná dcéra 
privignus nevlastný syn 
proavius pradedo 
progenies rod, pôvod, pokolenie, potomok 
proles deti, potomok, vek 
pronepos pravnuk 
proneptis pravnučka 
publica všeobecné, štátne, verejné, úradné 
puella dievča
puer chlapec 
pupillus osirelý chlapec
   
Q  
   
R  
regesta záznamy, súpisy, výťahy 
relictus pozostalí 
rus statok, pole 
rusticus sedliak 
   
S  
sacellum kaplnka, svätyňa 
sacerdos kňaz, kňažka 
saeclum vek, pokolenie, rod 
sartor krajčír
senex starý, starec
septembris september
septimana týždeň 
sepultura pohreb, hrob 
series sled časový, rod, rodokmeň
serva služobná 
sexus pohlavie
signatura označeníie
socer svokor 
socra svokra
soror sestra 
soror uterina nevlastná sestra 
sororis filia neter 
sororis filius synovec 
sororis maritus sestrin manžel
sponsa snúbenka, nevesta 
sponsus snúbenec, ženích 
sub pod vedením (ochranou), za, priamo
subditus poddaný, podrobený 
sublimitas výsosť, vznešenosť 
sum byť, existovať 
   
T  
testamentum závet, testament
testis svedok 
textor tkáč
tomba hrob, náhrobok 
   
U  
unigena súrodenec
univira žena raz vydaná, žena jedného muža 
uterus potomstvo, deti 
uxor manželka, žena 
uxoris frater manželkin brat
uxorius manželský 
   
V  
venator lovec 
vidua vdova 
viduus vdovec 
vispillo hrobár
vitricus otčim, nevlastný otec 
   
W  
   
Z  
Naposledy zmenené piatok, 06 november 2015 10:03
Viac z tejto kategórie: « Kalendáre Literatúra »
Zostaňte s nami v kontakte a prihláste sa na odber noviniek