Miestopis a priezviská

Miestopis Lokalita

Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997). Slovník spracúva mimoriadne pestrý vývin úradných názvov miest a obcí na Slovensku v uvedenom období, ich pomaďarčovanie, poslovenčovanie, zmeny ideologického charakteru, alebo súvisiace so zmenami štátnosti a administratívneho členenia.

SR

Historicko – demografický lexikón obcí Slovenska 1880 – 1910. V kontexte novodobých možností spracovania a prezentácie dát ponúka širokej verejnosti súvislé časové rady dvoch z najzaujímavejších štruktúr obyvateľstva - etnickej (materinský jazyk) a konfesionálnej (náboženská príslušnosť).

SR

Geografický slovník Uhorska 1851. Slovník, ktorý zahŕňa každé mesto, dedinu v abecednom poradí od FÉNYES ELEK.

SR

Miestopisný zoznam Uhorska s ohľadom na politické a cirkevné rozdelenie obyvateľstva. Dvorzsák János, Budapest : Verlag der "Havi Füzetek", 1882.

SR

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v Slovenskej republike. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy.

SR

Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska. Materiál stručne zhrňuje základné poznatky odborníkov, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali.

SR

Chytilův místopis Československé republiky - 2. aktualizované vydanie z roku 1929. Zahŕňa obce z územia Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusy 

ČSR

Chytilův adresář království Českého z roku 1915. Alois Chytil v rokoch 1912 - 1915 so skupinou priateľov usporiadal a vydal tri diely toho adresára.

ČR

Administrativní lexikon obcí republiky Československé 1955. Podľa správneho rozdelenia k 1. januáru 1955

 ČSR

Miestopisný sprievodca po Českej republike. Tento server prináša ucelené informácie o všetkých mestách a obciach v ČR.

ČR

Nemecké názvy českých obcí. Názvy českých obcí nemecky, pomôcka k čítaniu matrík

ČR

Zoznam nemeckých názvov obcí a osád v Česku. Tento zoznam by mal slúžiť pre orientáciu v starých písomných prameňoch, mapách atď.

ČR

Zoznam nemeckých názvov obcí a osád v Česku. Nemecko-česká verzia.

ČR

Fotohistória Českej republiky. Web obsahuje obrázky, fotografie a pohľadnice ukazujúce ako sa v priebehu času menili jednotlivé lokality.

ČR
   
Mená a priezviská  Lokalita

Etymologický slovník krstných mien. Etymológia mien. Pôvod, význam a výklad krstných mien online...

SR

KdeJsme.cz Databáza mien a priezvisk podľa obcí je prevzatá z volne dostupnej databázy Ministerstva vnútra České republiky.

ČR

Kalendáre a zoznamy rôznych mien. Pôvod a význam mien, priezviská v Českej republike podľa abecedy a početnosti.

ČR 

Databáze mien a priezvisk aj ich početnost v Českej republike.

ČR

Rodopis.cz - rodopisná databáza priezvisk. Prispievateľmi sú sami bádatelia, v databáze je aktuálne viac ako 30 000 rodových priezvisk.

ČR

  

Viac z tejto kategórie: Rody »
Zostaňte s nami v kontakte a prihláste sa na odber noviniek